การจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562