รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561