ประชุมรายงานและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3

ผอ.กองนโยบายและแผน

ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

นางสาวเกกิลา  แสงบัวท้าว

นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น