การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เผยเเพร่เมื่อ 659 เข้าชม

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน  ที่  ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๒๗๘  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบเสนอขอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560