ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ

ขอความกรุณาท่านนำส่งที่หน่วยงานของท่านหรือกองนโยบายและแผน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

เอกสารแนบ 1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2  แบบฟอร์มทบทวนและตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3  แบบฟอร์มเสนอโครงการที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562 ดาวน์โหลด