รายงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

บันทึกข้อความที่ อว 0621 /ว 137 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ 1  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 2 สรุปกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจตามบริบทของมหาวิทยาลัย