เอกสารประกอบการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการจัดทำข้อมูลประประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข 1  สรุปรายงานผลการติดตามการรายงานสถานะการดำเนินโครงการ

                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เอกสารหมายเลข 2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสารหมายเลข 3  แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย

                                (Reinventing  University  System)

***เอกสารเพิ่มเติม*** แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2570