เอกสารประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 เรื่อง การดำเนินงานการเปลี่ยนตำแหน่ง และการดำเนินงานการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ​ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 543 เข้าชม

เอกสารประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562
เรื่อง การดำเนินงานการเปลี่ยนตำแหน่ง และการดำเนินงานการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ  เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

***********************

อกสารหมายเลข 1   ปฏิทินการดำเนินงานการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                                 หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารหมายเลข 2   ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
                                 หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ

เอกสารหมายเลข 3  เอกกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการขอกำหนตำแหน่งระดับชำนาญการ

เอกสารหมายเลข 4  การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

เอกสารหมายเลข 5  กรอบการวิจัย R to R ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารหมายเลข 6  งบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.2 %  **แผ่นพับ 1    ** แผ่นพับ 2