รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62)

บันทึกข้อความที่ อว 0621.01 (2)/ว 151  ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและบันทึกสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62)
1. คู่มือการรายงานสถานะการดำเนินงานโครงการและการรายงานตัวชี้วัดโครงการ ดาวน์โหลด

สรุปรายงานผลติดตามสถานะการดำเนินโครงการตามหน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2562

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี
12. กองกลาง
13. กองพัฒนานักศึกษา 
14. กองนโยบายและแผน

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด