บุคลากรกองแผน

 

ผู้บริหารกองนโยบายและแผน

รศ.ดร.ชนินทร์   วะสีนนท์
ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร
ด้านการวางแผนและงบประมาณ
Tel. 08 1261 4949
e-mail : vchanin@hotmail.com
ผศ.ดร.กาญจนา   วงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
Tel. 08 9097 4458
e-mail : kanjana_v@yahoo.com
นายเกษม   บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Tel. 08 9940 6996
e-mail : mmsnru@yahoo.com

 

บุคลากรกองนโยบายและแผน

>> งานบริหารทั่วไป

นายปรีชา   ศรีวิไล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Tel & Line : 08 1739 5002
e-mail       : prichasriwilai@gmail.com
นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel & Line : 06 4236 6156
e-mail       : k-tookta@hotmail.com

>> งานแผนและงบประมาณ

นางอมรรัตน์   ตุ่นกลิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
Tel & Line : 08 8324 4043, 09 8745 1265
e-mail       : amonrut_toy@hotmail.com
นายภานุวัฒิ   ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 09 5989 6052
e-mail       : artsukda@snru.ac.th
นายสายัณห์   พ่อครวงค์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 06 2526 1659, 08 6454 9459
e-mail       : sayan.ph@snru.ac.th
นายสมศักดิ์   อามาตร์สมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 08 0763 5507
e-mail       : somsak_ton23@hotmail.com

>> งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นางเกกิลา   แสงบัวท้าว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
Tel         : 09 8629 3615
ID Line  : 4242_k
e-mail    : kekila@hotmail.co.th
นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์   ประชาริโก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel         : 08 5019 6409
ID Line  : chanya04
e-mail    : chanya04@gmail.com
นางสาวประภาพร   คำโสมศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 06 1695 5629
e-mail       : no_07nimcg@hotmail.com
   

>> งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
Tel & Line : 06 3195 4249, 09 2545 3956
e-mail       : o_chaiyamad@hotmail.com
นางสาวชนกญาดา   โคตรสาลี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel         : 09 8274 0625
ID Line  : fhonpun
e-mail    : fhon.numfhon2013@gmail.com
นางสาวเบญจพร  มายูร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Tel & Line : 09 3325 2706
e-mail       : eunhae413@gmail.com 
   

>> งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel            : 09 2413 9754
e-mail       : thanyaaple@hotmail.com
นางสาวศิริพร  ชาวชายโขง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel         : 08 8252 9596
e-mail    : snappycck@hotmail.com
นางสาวชิดชนก  วังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Tel         : 08 3345 0580
e-mail    : chidchanok.wungsri@hotmail.com
   

>> นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ