หัวข้อข่าว

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำต้นทุนหลักสูตร ระดับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้โปรแกรม SMART HPO

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือการออกแบบและปรับแต่งเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558