การเสนอโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในรอบที่ ๒

ขอให้หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในรอบที่ ๒ ในส่วนแผนงาน/ โครงการที่เสนอจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

อ่านเพิ่มเติม “การเสนอโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในรอบที่ ๒”