หัวข้อข่าว

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเสนอโครงการของบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

ร่าง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(ก.บ.ม.)และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน