หัวข้อข่าว

รหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการดำเนินการงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล รายการครุภัณฑ์ – ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561