หัวข้อข่าว

ป้องกัน: เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ การประชุม การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)

รหัสงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการดำเนินการงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562