หัวข้อข่าว

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณ ปี 62 ไปพลางก่อน)

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสงบประมาณประจำปี 2562 เปลี่ยนเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Update)

แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ป้องกัน: เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563