หัวข้อข่าว

รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

เอกสารการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 3 ปี (2564-2566)

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดทำคำขอตั้งแผนบูรณาการพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณ ปี 62 ไปพลางก่อน)

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564