หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสงบประมาณประจำปี 2562 เปลี่ยนเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Update)

แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ป้องกัน: เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ การประชุม การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)