หัวข้อข่าว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

มติ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อตกลง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากร (U2T)

แบบเสนอขออนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ในการจัดทำงบประมาณปี 65

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ – ๒๕๖๐

คำสั่งมอบอำนาจรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และประธานอนุกรรมการฝ่าย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -2560

ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน)