หัวข้อข่าว

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบขอกันเงิน การขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

การจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561