การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1226 เข้าชม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) 2561

01 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 เต็ม

02 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ผู้บริหาร

03 มาตรการ กลไก การวางระบบ ITA โดยนายประหยัด พวงจำปา (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)

04 เอกสารนำเสนอ การประเมิน ITA 61 นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ

05 คู่มือ article_20171003170429

06 ปฏิทินการประเมิน ITA สำนักงานอธิการ

07 คำสั่ง ITA 61 รวม

08 แนวทางการประเมิน ITA 61

09 model_name-coordinator61 แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 model_Internal61 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

11 model_External61 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน

12 แบบสำรวจ EBIT 61

13 Internal61

14 External61