แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**** นำส่งแบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการฯ ณ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หรือ E-mail : mmsnru@yahoo.com จะขอบคุณยิ่ง