ข้อมูลเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561

เผยเเพร่เมื่อ 362 เข้าชม

ข้อมูลเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2561

คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด

บันทิตวิทยา ดาวน์โหลด

กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด

กองกลาง ดาวน์โหลด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโยสารสนเทศ ดาวน์โหลด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ ดาวน์โหลด

ลูกจ้างรายวันทั้งหมด ดาวน์โหลด