ประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 887 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น.  ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  อาคาร 10 ชั้น 2

เอกสารหมายเลข 1    เอกสารการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ

                                       ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Royal Jubilee อิมแพ๊ค เมืองทองธานี ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2     ข้อเสนอเบื้องต้นคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ

                                 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3     e-mail จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการจัดทำ

                                        งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4     แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

                                        ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5      แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะ

                                         บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 6      เป้าหมาย – ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

                                  จำแนกตามยุทธศาสตร์ ปรับปรุง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 7       ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                   แผนบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

เอกสารหมายเลข 8       ตัวอย่างสรุปโครงการคำขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

                                   เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560