เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

เผยเเพร่เมื่อ 310 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563

วันศุกร์ที่ 11  มีนาคม 2559  เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

******************************************

 

หนังสือเชิญประชุม ดาวนโหลด

เอกสารหมายเลข 1       Power Point การจำทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4

ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2560 – 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2       Power Point แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3       Power Point วิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4       แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดาวน์โหลด  ตัวอย่าง ดาวน์โหลดblinking_new.gif.pagespeed.ce.vBp0k6HFuB

เอกสารหมายเลข 5       แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน และตัวอย่าง ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 6       แบบฟอร์มการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และตัวอย่าง ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 7       แบบฟอร์มการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 (ภาพรวม) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 8       การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 (ทบทวนแยกตามส่วนราชการ)

เอกสารหมายเลข 9       แบบประเมิน ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 10     ร่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25560 – 2579) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 11     ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 2560-2564 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 12    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559-2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 13    การกําหนดตําแหน่งตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตามประเภทพนักงานราชการ ดาวน์โหลด