ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน)

เผยเเพร่เมื่อ 161 เข้าชม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดาวน์โหลด

แบบสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน) ดาวน์โหลด

สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษางบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน) ดาวน์โหลด