ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 242 เข้าชม

ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาชั้น 3  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปกเอกสารประกอบการประชุม  ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2   แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด
                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   แบบประเมินโครงการ