แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

1.แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.แบบฟอร์มสรุปคำขอการงบประมาณโครงการ 2563

3. พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2563

4. ค่าเป้าหมายและตัวชีวัดโครงการยุทธศาสตร์ปี 2563