เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประชุมฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบบริหารจัดการโครงการ

เผยเเพร่เมื่อ 651 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การประชุมฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบบริหารจัดการโครงการ

เอกสาร 1 สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ / สำนัก / สถาบัน / กอง ดาวน์โหลด
เอกสาร 2 รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด