ดาวน์โหลด

logo มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

logo มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธรัชปัญญาบารมี

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

ปญฺญา โลกสฺมํ ปชฺโชโต "ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก"

logo มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

logo มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)

ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ขอใช้โครงการ

การเขียนขั้นตอนการทำงานด้วย Flowchat

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561